Vídeos del III Taikai Solidari 2015

Video Resum 


Judo 


Aikido Defensa Personal 


Jiu Jitsu 


Kendo


Nihon Tai Jitsu