Aspectes Formals

4. ASPECTES FORMALS

4.1 Judogi i cinturó

4.2 Aspecte personal

4.3 Protocol i actituds